apuna-ry-logo

Tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä
Apuna ry
osoite: Sirrikuja 4 B, 00940 Helsinki
sähköposti: [email protected]
2. Yhteyshenkilöhenkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa
Apuna ry
Sirrikuja 4 B, 00940 Helsinki
sähköposti: [email protected]
yhteyshenkilö: Heidi Jaari
3. Henkilötietojen ryhmät
Avunsaajat
Lahjoittajat
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Avunsaajan ja lahjoittajan / avustajan
yhteen saattaminen, jotta avunsaajan auttaminen on mahdollista.

Lahjoittajien yhteydenottotietojen ylläpito, asiakaspalvelun laadun varmistaminen
5. Rekisterin tietosisältö
Avunsaajista
-nimi
-osoite
-puhelinnumero
-sähköpostiosoite
-lasten sukupuoli ja syntymävuosi
-tilinumero

Lahjoittajista
-nimi
-osoite
-puhelinnumero
-sähköpostiosoite
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään avunsaajilta henkilöiltäitseltääntulleen sähköpostin kautta.
Lahjoittajien yhteystiedot kerätään lahjoitusten myötä.
7. Tietojen säännönmukainen luovutus
Emme luovuta henkilötietoja kolmansille Osapuolille.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietojärjestelmiä sekä fyysisessä muodossa käsiteltävää aineistoa säilytetään ja käsitelläänvalvotuissatil oissa. Sähköistä aineistoa käsitellään tietojärjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietojärjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja.
10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on häntä koskevien henkilötietojen tarkastus-, korjausja kielto-oikeus. Näin ollen henkilöllä on oikeus
-tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot
-pyytää virheellisten tietojen oikaisua tai poistamista
-vastustaa tietojensa käsittelyä tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista
-pyytää tietonsa siirtoa järjestelmästä toiseen siten kuin tietosuojalainsäädännössä on säädetty
-Tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojaan ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11. Yhteydenotot

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeutta koskevat yhteydenotot tulee osoittaa ensisijaisesti kirjallisena sähköpostiosoitteeseen [email protected] tai kirjepostina apuna ry pyytää rekisteröityä varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Jos pyyntö koskee tietojen poistamista, poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, jos tietoja ei voida poistaa. Apuna ry sitoutuu toimittamaan vastaukset apuna ry:n tiedossa olevaan rekisteröidyn sähköpostiosoitteeseen tai toissijaisesti postiosoitteeseen.
12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 19.11.2021